Apkārtējā vide

SIA “OVI” strādā ar videi bīstamām vielām- naftas produktiem, tāpēc vides aizsardzības pasākumi ir neatņemama uzņēmuma darbības sastāvdaļa. SIA “OVI” veic dažādus pasākumus savas ietekmes uz vidi samazināšanai.

SIA “OVI” uzņēmuma teritorijā darbojas vides vadības sistēma, kas atļauj veikt nepārtrauktu vides monitoringu un uzņēmuma darbības analīzi. Uzņēmuma teritorijā ir izvietotas gruntsūdens novērošanas akas, kas ļauj regulāri veikt gruntsūdens analīzi. Par savas darbības ietekmi uz vidi, SIA “OVI” regulāri sniedz atskaites darbības pārraudzības iestādēs un attiecīgajās valsts iestādēs, atbilstoši likumā noteiktajai kartībai.

Rezervuāros un noliešanas/uzpildes estakādēs ir uzstādītas naftas produktu tvaiku savākšanas sistēmas.

SIA “OVI” uzstāda mērķus,  veido un regulē savu darbību, ņemot vērā dažādus vides aizsardzības aspektus un ievērojot likumdošanas prasības.

Tāpat, SIA “OVI” ir izstrādājuši rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, kas sevī ietver pasākumus kā regulēt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi arī ārkārtas situācijās.